Regulamin Portalu OSHARE

 

 1.    Podstawowe definicje

 

Spółka – OSHARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Płocku, ul. Kobylińskiego 13/312, 09-402, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000773447, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7743245671, REGON: 382640717.

Portal – prowadzony przez Spółkę internetowy portal ogłoszeniowy pod nazwą Oshare.pl, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń oraz nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikami, dostępny w domenie internetowej Oshare.pl.  W ramach Portalu Oshare.pl, Spółka nie oferuje i nie jest stroną umów wypożyczenia, żadnych produktów czy usług, ani też nie pośredniczy w zawieraniu takich umów, które są zawierane bezpośrednio pomiędzy użytkownikami Portalu Oshare.pl. 

Regulamin - niniejszy dokument.

Konto – prowadzone na Portalu dla Użytkownika przez Portal pod unikalną nazwą Użytkownika (loginem) zbiór danych, obejmujących indywidualne dane o użytkowniku.  Dostęp do konta zabezpieczony jest hasłem.

Rejestracja – założenie konta polegające na podaniu danych zgodnie z formularzem, określenie nazwy konta oraz indywidualnego hasła.

Użytkownik – podmiot, który dokonał prawidłowej rejestracji na Portalu i ma dostęp do swojego Konta.

Wynajmujący – Użytkownik, który sporządził Ogłoszenie i wprowadził na Portal oferty w celu ich promocji i wypożyczenia.

Najemca – Użytkownik, który korzystając z Portalu dokonał rezerwacji lub wypożyczył produkt lub usługę z Ogłoszenia zgodnie z warunkami obowiązującymi na Portalu.  

Ogłoszenie – ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika na Portalu, dotyczące opisu produktu wypożyczenia, zgodnie z zasadami obowiązującymi na Portalu. Dodając Ofertę Wypożyczenia do Portalu, Użytkownik wyraża tym samym zgodę na udostępnienie Oferty Wypożyczenia dla innych Użytkowników Portalu.

Ogłoszenie Zwykłe - Ogłoszenie sporządzone przez Użytkownika, dotyczące Wynajmu nie zawierające żadnych opcji promowania ogłoszenia.

Ogłoszenie Promowane - Ogłoszenie sporządzone przez Użytkownika, dotyczące Wynajmu zawierające płatne opcje promowania ogłoszenia, wybrane przez Użytkownika w procesie zamieszczania Ogłoszenia.

Pakiet Ogłoszeń – zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika. Rodzaje Pakietów Ogłoszeń, zasady ich zakupu i korzystania z Ogłoszeń w ramach Pakietu Ogłoszeń określone zostały w Cenniku.

Pakiet Promowań – zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie, odświeżanie. Rodzaje Pakietów Promowań, zasady ich zakupu i korzystania zostały określone w Cenniku.

Przedmiot - rzecz, lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem.

Usługa - usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem.

Cennik - zestawienie ustalanych przez Spółkę opłat za usługi świadczone w ramach Portalu Oshare.pl, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Pośrednik płatności – podmiot, za pośrednictwem którego Użytkownik może opłacić prawo do skorzystania z funkcjonalności oferowanych w Portalu, tj. podmiot prowadzący działalność pod nazwą PayU SA ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444.


2.  Warunki korzystania z Portalu

 

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z Portalu Oshare.pl dostępnego pod adresem www.oshare.pl. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach.
 2. Konsumenci mogą kontaktować się ze Spółką i składać reklamacje za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@oshare.pl.
 3. Spółka świadczy usługi tylko w zakresie prowadzenia Portalu Oshare.pl służącego zamieszczaniu Ogłoszeń i inicjowaniu kontaktu pomiędzy Wynajmującymi i Najemcami. Spółka nie jest pośrednikiem, przedstawicielem ani stroną w umowach zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie, bądź niewykonanie tych umów w całości, ani w części.
 4. Spółka nie jest zobowiązana do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikami.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkiego rodzaju Ogłoszeń niezgodnych z profilem działalności Portalu i Regulaminem.  
 6. Użytkownikiem Portalu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania; reprezentowana przez osobę właściwie umocowaną do działania w jej imieniu.
 7. Użytkownikami Portalu mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za uprzednią zgodą ich opiekuna prawnego.
 8. Spółka nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 10. W celu korzystania z Portalu Oshare.pl, Użytkownik potrzebuje urządzenia (np.: komputer, tablet, smartfon) z zainstalowaną przeglądarką internetową.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do niezamieszczania ofert oraz treści niezgodnych z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.
 13. Użytkownik może umieszczać na Portalu tylko takie treści, do których przysługują mu stosowne prawa autorskie.
 14. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego związanego z przeznaczeniem Portalu. Wszelkie formy kopiowania lub wykorzystywanie materiałów i danych dostępnych na Portalu Oshare.pl w zakresie wykraczającym poza przeznaczenie Portalu wymagają każdorazowo pisemnej zgody Spółki.
 15. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Portalu. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Użytkowników związane z korzystaniem z Portalu.
 16. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółkę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Portalu.
 17. Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Portalu, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Spółka poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika. Przywrócenie pełnej funkcjonalności jest możliwe po ustaleniu przyczyny przez Spółkę.
 18. Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Portalu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy ze względów technicznych lub innych istotnych przyczyn.
 19. Zakończenie korzystania z Portalu przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach: usunięcia wszystkich ofert przez Użytkownika, zakończenia działalności Portalu oraz w sytuacji czasowego wstrzymania pracy Portalu, o czym mowa powyżej, lub innych sytuacjach nieprzewidzianych i niezależnych od Portalu.

 

 1.    Świadczenie usług bezpłatnych

 

 1. Korzystanie z Portalu w celu przeglądania ofert i zapytań jest możliwe bez rejestracji i jest bezpłatne. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu, niezbędna jest rejestracja.
 2. Utworzenie konta Użytkownika oraz zarządzanie, edytowanie tego konta jest bezpłatne.
 3. Zamieszczanie Ogłoszeń Zwykłych jest bezpłatne.
 4. Spółka nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.

 

 1.    Rejestracja i konto

 1. Rejestracja na Portalu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu i akceptuje jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki.
 2. Rejestracja odbywa się na za pomocą formularza rejestracyjnego. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, zawierającym: imię, nazwisko, hasło oraz adres e-mail. Na podany w formularzu e-mail może zostać wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne, za zgodą Użytkownika, wskazane przez Portal informacje. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mailowy Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rejestracji w Portalu.
 3. Potwierdzenie zawiera link, po kliknięciu w który Użytkownik dokonuje aktywacji Konta. Z chwilą aktywacji Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Spółką zostaje zawarta Umowa o korzystanie z Portalu, której treść wyznacza niniejszy Regulamin.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta Mój OSHARE, po podaniu adresu e-mail (login) i hasła (logowanie). Przy pierwszym zalogowaniu do Portalu Użytkownik powinien uzupełnić dane w swoim profilu w zakładce Mój OSHARE - Moje konto, nazwę, adres.
 5. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podawać prawdziwe i aktualne dane rejestracyjne i kontaktowe, a w przypadku ich zmiany jest zobowiązany do ich natychmiastowej aktualizacji.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych osób w trakcie oraz po zakończeniu procesu rejestracji, a w przypadku wykrycia danych niezgodnych ze stanem faktycznym Spółka zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu Użytkownika do Konta. Blokada może nastąpić, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności danych podmiotu rejestrowanego z danymi rzeczywistymi.

 7. W wyniku prawidłowej rejestracji Portal tworzy dla Użytkownika konto, przypisane do adresu mailowego podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu, a więc po wpisaniu adresu mailowego i hasła. 
 8. Do każdego Konta na Portalu przypisany jest inny adres mailowy, podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik ma możliwość późniejszej zmiany adresu mailowego, loginu i hasła, pod warunkiem, że nie zostały już one przyporządkowane innemu Użytkownikowi Portalu.
 9. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto zarejestrowane na jeden konkretny adres e-mail. Konta są niezbywalne. Użytkownikowi nie wolno Konta odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim. Użytkownik nie może także korzystać z Kont innych Użytkowników.
 10. Poprzez Rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę, w tym w szczególności na potrzeby związane z funkcjonowaniem Portalu na warunkach ściśle określonych w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności.
 11. Spółka zastrzega sobie prawo do odmówienia założenie konta przez Użytkownika bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy ono Użytkowników, z którymi została już wcześniej rozwiązana przez Portal umowa o korzystanie z usług z powodu naruszenia przez nich zasad Regulaminu.
 12. W przypadku stwierdzenia powtórnej rejestracji Użytkownika, z którym uprzednio rozwiązano umowę następuje natychmiastowa blokada jego Konta i przepadek wszystkich zgromadzonych na koncie praw.
 13. W przypadku zmiany danych Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować na koncie korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Portalu Oshare.pl.  Zabronione jest usuwania przez Użytkownika jakichkolwiek danych na koncie w trakcie korzystania z Portalu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

 14. Portal zastrzega sobie ponaglenie do zmiany Hasła przez Użytkownika. Korzystanie z Konta przez Użytkownika może zostać uzależnione od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownika natychmiast odzyska dostęp do konta. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której istnieje uzasadnione podejrzenie przejęcia konta przez osobę nieuprawnioną np.: w wyniku ataku hackerskiego.
 15. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników Portalu.
 16. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta, bądź dostępu do wybranych Usług świadczonych w ramach Portalu w przypadku stwierdzenia, że nastąpiło naruszenie Regulaminu lub prawa przez Użytkownika lub w przypadku, kiedy bezpieczeństwo konta lub innych Użytkowników albo korzystających jest zagrożone.
 17. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@oshare.pl.

 

 1.    Ogłoszenia na Portalu

 

 1. Wszelkie oferty zamieszczane przez Użytkownika na Portalu, muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a ich publikacja nie może naruszać praw osób trzecich, Regulaminu Portalu oraz przepisów prawa.
 2. Wypożyczający określa przedmiot wynajmu lub użytkowania poprzez dodanie go do formularza opisu produktu.  Opis produktu, nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do opisu w zakresie parametrów technicznych lub marki.
 3. Wynajmujący zgadzając się na publikację ogłoszenia, wyraża jednocześnie zgodę na jego publikację oraz elementów dotyczących jego opisu.
 4. Wynajmujący zobowiązują się do niewystawiania produktów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
 5. Umieszczenie danej treści na Portalu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o posiadaniu stosownych praw autorskich.
 6. Niezależnie od postanowień ust. 5 pkt 5 Regulaminu, zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 7. Opis produktu powinien być zgodny z rzeczywistością, wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów.
 8. Wynajmujący, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu prawa polskiego, powinni mieć na uwadze i przestrzegać wszelkich wymagań i obowiązków dotyczących ich w obrocie konsumenckim zgodnie z prawem polskim, w szczególności obowiązków informacyjnych. Wyżej wymienione wymagania i obowiązki obciążają i leżą po stronie wyłącznie Wynajmujących i Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich wykonanie.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie produktu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 10. Wynajmujący jest zobowiązany do aktualizacji informacji o dostępności wystawianego produktu w ogłoszeniu, nanosząc odpowiednie informacje do opisu produktu.
 11. Wynajmujący jest związany treścią zawartą w opisie produktu, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie do momentu złożenia oferty przez Najemcę.
 12. Najemca dokonuje wynajmu poprzez złożenie zapytania. W celu dokonania czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie, a następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.
 13. Z chwilą złożenia zapytania Najemca wyraża zgodę na przekazanie Wynajmującemu, informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 14. Przed, jak i po złożeniu zapytania Najemca może za pośrednictwem Portalu zadawać Wynajmującemu pytania związane z jego przedmiotem Wynajmu.
 15. Oprócz ceny wskazanej Wynajmujący, może obciążyć Najemcę kosztami dostawy, zaliczki lub kaucji, co musi jednak mieć miejsce za uprzednią wiedzą i zgodą Najemcy.
 16. W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi (np. umieszczanie linków lub haseł reklamowych) pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z Portalu bez konieczności informowania o tym Użytkownika. 
 17. Zabrania się Użytkownikowi umieszczania w treści Ogłoszeń lub wykorzystywania Ogłoszeń w inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio, w celu jakiejkolwiek formy reklamy lub promocji stron internetowych innych niż Portal, towarów i usług innych niż oferowane w ramach danego Ogłoszenia, a także umieszczania w ogłoszeniach adresów mailowych, numerów telefonów lub danych dostępowych do usług, skutkujących lub służących do przekazania treści reklamowych lub promocyjnych. 
 18. Zabrania się umieszczania na Portalu wszelkich plików, które nie obrazują istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, spotów reklamowych, dodatkowych napisów (w tym adresów www, numerów telefonu, tekstów reklamowych), prezentacji. Plik powinien być czytelny i nie zawierać efektów specjalnych lub innych elementów zakłócających jego odbiór. 
 19. Portal jest upoważniony w każdym czasie do usunięcia danego ogłoszenia, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika. W takim wypadku Użytkownikowi należy się stosowny proporcjonalny zwrot ewentualnie uiszczonej opłaty, chyba że usunięcie Ogłoszenia nastąpiło z powodu naruszenia albo obejścia Regulaminu lub przepisów prawa, o czym mowa w punkcie następnym.
 20. Użytkownikowi nie należy się jakikolwiek zwrot uiszczonej opłaty ani też odrębne odszkodowanie, jeżeli Użytkownik, którego Ogłoszenie zostało już raz usunięte lub edytowane z powodu niezgodności z Regulaminem, prawem lub zmierzania do ich obejścia, ponownie dodaje lub zmienia Ogłoszenie w ten sposób, że narusza Regulamin, prawo lub zmierza do ich obejścia. Usuwanie ogłoszeń w tym trybie odbywa się bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie. Operator jest też uprawniony w zależności od charakteru i skali danego działania do czasowego zablokowania konta tego Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia.

 21. Zabrania się stosowania na portalu, w szczególności w ogłoszeniach i zapytaniach o wynajem elementów języka HTML, JavaScript, Java oraz innych języków programowania
 22. Jeżeli Wynajmujący zawarł z Najemcą na podstawie Ogłoszenia stosowną umowę najmu, Wynajmujący zobowiązany jest należycie wykonać tą umowę, w szczególności wynająć, dostarczyć produkt lub usługę, o jakiej mowa w ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi i miejscowymi przepisami prawa.
 23. Spółka zachowuje prawo do moderowania publikowanych przez Użytkowników ofert i zapytań. Moderacja odbywa się przez zmianę treści w sposób dostosowujący je do standardów, jednak bez zmiany zasadniczych ich treści. W przypadku zmiany treści moderowanego zapytania Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną stosowna informację.
 24. Użytkownikom zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika, wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie dotyczy również przypadków działania faktycznego lub potencjalnego na szkodę Portalu, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek lub dobre imię Portalu.

 1.    Opłaty

 

 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne w zakresie: a) przeglądania ofert wynajmu, w tym wyszukiwania, filtrowania, podsumowywania i sortowania w poszczególnych kategoriach b) dodawania i przeglądania zapytań o wynajem; c) wysyłania zapytań dotyczących konkretnej oferty; d) korzystania z panelu Mój OSHARE; f) przeglądania wszystkich informacji dostępnych na stronach Portalu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. Cennik stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu obowiązuje od 01.07.2019.
 3. Portal umożliwia promowanie wstawionych przez Użytkownika Ogłoszeń.
 4. Promowanie ogłoszenia polega na dodaniu go do publikowanej listy Ogłoszeń i wyświetleniu na stronie głównej oraz w liście szczegółowej produktów na podstronach kategorii i podkategorii.
 5. Na Portalu są 2 rodzaje ogłoszeń promowanych:

         a)    Premium OSHARE – promowanie w 6 wierszach na stronie głównej. Rotacja ogłoszeń, według algorytmu wyboru losowego wykonującego rotację po każdym odświeżeniu strony i czasu trwania promowania ustawionego przez Użytkownika. Czas trwania promowania 7 dni.

         b)    Promo OSHARE – ogłoszenia promowane w sposób graficzny u góry listy przedmiotów w kategoriach i podkategoriach. Rotacja ogłoszeń, według algorytmu wyboru losowego wykonującego rotację po każdym odświeżeniu strony. Czas trwania promowania: 7,14 lub 30 dni.

 1. Po wykupieniu przez Użytkownika Ogłoszenia Promowanego, Spółka wysyła potwierdzenie mailowe, które stanowi dowód zapłaty za Ogłoszenie Promowane. Inne dowody wpłaty, wystawiane są indywidualnie od potrzeb zgłaszanych w formie mailowej.
 2. Cennik opłat za Ogłoszenia Promowane uzależniony jest od kategorii, w której zostaje zamieszczone oraz od czasu publikacji. Szczegółowy Cennik stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat. Aktualizacja Cennika będzie publikowana na stronie Portalu. Zmiany stawek w opłatach, będą naliczane dla nowo uruchomionych promowań.
 4. W przypadku stwierdzenia przez moderatora faktu zamieszczenia Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, przy założeniu, że intencją Użytkownika było pomniejszenie opłaty za wyróżnienie. Ogłoszenie może zostać usunięte, a opłata za wyróżnienie ulec przepadkowi.
 5. Wszystkie prezentowane ceny na portalu (o ile nie zaznaczono inaczej) są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Operatorem płatności jest PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444.
 7. Wszystkie transakcje realizowane są niezwłocznie. W przypadku opóźnienia odpowiedzi systemu bankowego Użytkownika skutkującej zakończeniem sesji informacja o dokonanej płatności może pojawić się w systemie z opóźnieniem.
 8. Spółka nie pobiera dodatkowych prowizji ani opłat związanych z obsługą transakcji. Spółka nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za ew. prowizje wynikające z indywidualnych umów Użytkownika z bankiem lub wystawcą karty płatniczej.
 9. Spółka udostępnia możliwie szeroki wachlarz form płatności, jednocześnie nie odpowiada za czasową niedostępność kanałów płatności ze względu na niedostępność systemu bankowego lub limity czasowe lub kwotowe nałożone przez bank lub operatora płatności.
 10. Promowanie Ogłoszenia następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wpłacie na konto, a czas usługi biegnie od momentu jej aktywacji.
 11. Jeśli Ogłoszenie zostanie usunięte przez Użytkownika przed upływem okresu promocji opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
 12. Opłata za promowanie Ogłoszenia usuniętego ze względu na jej niezgodność z prawem lub niniejszym Regulaminem może zostać zwrócona w postaci środków na konto Użytkownika. O fakcie i przyczynach usunięcia ogłoszenia Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową. W razie usunięcia naruszeń, Ogłoszenie zostanie przywrócone na łamy Portalu jako promowane. Jeśli ogłoszenie nie może zostać przywrócone - opłata za wyróżnienia (po potrąceniu należności za wykorzystany okres w zaokrągleniu do pełnych dni w górę) na życzenie Użytkownika zostanie zwrócone na jego konto.
 13. Okres Promowania Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji ogłoszenia na Portalu, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
 14. Ogłoszenie Promowane będzie publikowane na Portalu przez okres wybrany przez Użytkownika.
 15. W przypadku usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 16. Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej bądź innych niemożliwych do przewidzenia, Promowane Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia wpłaty na konto Użytkownik powinien skontaktować się z Działem Sprzedaży Spółki, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia ogłoszenia.
 17. W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Portalu Spółka zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Spółka zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.
 18. Od chwili rozpoczęcia Okresu Promowania, wobec wykonania przez Spółkę, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy wymienione w art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 tj..), na co konsument wyraźnie wyraża zgodę wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1.    Usługi Płatne

 

Formy reklamy

 1. Portal umożliwia wykupienie form reklamowych w postaci bannerów reklamowych.
 2. Bannery reklamowe mogą zostać wykupione w postaci bannerów pojedynczych lub pakietów reklamowych. Pakiety reklamowe to zestawienie większej niż 1 formy banneru na Portalu.
 3. Ceny bannerów na stronach Portalu przedstawia Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Od chwili pojawienia się na Portalu banneru pojedynczego lub reklamowego zamówionego przez konsumenta, wobec wykonania przez Spółkę usługi, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy wymienione w art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 tj..), na co konsument wyraźnie wyraża zgodę wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 1.    Zawieranie transakcji

 

 1. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, Portal rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami, zakładające bezpośredni kontakt Wynajmującego z Najemcą.
 2. Portal rekomenduje bezpośredni odbiór rzeczy przez Najemców i dokonywanie płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.
 3. Portal nie rekomenduje zawierania transakcji na odległość, a szczególnie dokonywania płatności za jakiekolwiek przedmioty bez możliwości ich wcześniejszego sprawdzenia.
 4. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 5. Portal, w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 6. Portal, może tylko pośredniczyć w korespondencji elektronicznej między Użytkownikami, o ile skorzystają oni ze specjalnego formularza do wysyłania e-maili umieszczonego na portalu.  
 7. Użytkownik zainteresowany ofertą wynajmu powinien we własnym interesie dokładnie zapoznać się z opisem oferty, w tym szczegółowym opisem parametrów technicznych, zdjęciami, warunkami handlowymi, warunkami wynajmu podanymi przez Wynajmującego, Regulaminem Wynajmującego oraz oceną i komentarzami wystawionymi przez innych Użytkowników.
 8. Wynajmujący jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia dostępności oferty, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od daty otrzymania zapytania od Najemcy.
 9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z Portalu, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.
 10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Portalu przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów najmu przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ogłoszeń w ramach Portalu, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez Wynajmującego lub Najemcę.
 12. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie w Portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, zwyczajami oraz normami moralno–etycznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 13. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych portalach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.
 14. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania działań Użytkowników, jak też za działania lub zaniechania działań osób trzecich podjętych pod wpływem informacji, opinii i komentarzy rozpowszechnianych w Internecie.
 15. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi otrzymanej przez Użytkownika od innego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia.
 16. Spółka nie jest pośrednikiem, przedstawicielem ani stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami w wyniku skorzystania z możliwości i funkcjonalności Oshare.pl. Portal nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Użytkownik w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od innego Użytkownika usługi lub otrzymał ją po terminie lub z wadami, a także w przypadkach niewywiązywania się Użytkowników względem siebie z obowiązków w zakresie rękojmi lub gwarancji.
 17. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zapłaconą przez jednego Użytkownika innemu Użytkownikowi kaucję, zaliczkę, jakąkolwiek inną opłatę lub cenę za usługę lub wypłacalność Użytkowników.
 18. Jeżeli Użytkownik lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Spółce z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno-etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Spółki z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody wywołanej daną sytuacją, jak również zwrócić wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.
 19. Postanowienia punktu 15 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Spółce, jej pracownikom lub zleceniobiorcom postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno-etycznych.
 20. Spółka nie odpowiada za sposób, jakość i częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także Portalów umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online oraz samych dostawców Internetu. W szczególności Spółka nie odpowiada za przerwy i zakłócenia w dostawie sygnału przez łącza internetowe udostępnione przez dostawców Internetu. Spółka deklaruje jednak, że dołoży wszelkiej staranności celem prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania.
 21. Spółka nie odpowiada za błędne, usunięte lub zablokowane ogłoszenia lub konto Użytkownika.

 

 1.    Faktury

 

 1. Użytkownikom zarejestrowanym jako podmiot gospodarczy wystawiane są faktury VAT. Do prawidłowego wystawienia faktury niezbędne jest podanie przez Użytkownika wszelkich niezbędnych danych, w tym zwłaszcza numeru NIP oraz adresu email na jaki jest zarejestrowane konto.
 2. Użytkownikom zarejestrowanym jako osoba fizyczna na żądanie wystawiane są imienne faktury VAT. Żądanie wystawienia faktury VAT należy zgłosić na adres kontakt@oshare.pl.
 3. Faktura VAT zostanie przesłana w postaci elektronicznej drogą mailową na adres email związany z promowanym Ogłoszeniem w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (zgodnie z art. 106 i ust.1 ust. o VAT).
 4. Faktura wystawiana jest zbiorczo dla wszystkich transakcji z miesiąca, którego dotyczy żądanie.
 5. Istnieje możliwość wystawienia faktur niezależnie dla każdej transakcji, na żądanie zgłoszone e-mailem na adres kontakt@oshare.pl niezwłocznie po dokonaniu płatności za daną transakcję, nie później niż wraz ze zgłoszeniem żądania wystawienia faktury VAT.
 6. Faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub kartą.
 7. Użytkownik upoważnia Spółkę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 1.    Komentarze
 1. Portal stosuje system komentarzy, wystawianych przez Użytkowników po sfinalizowaniu transakcji. Komentarz powinien przedstawiać realny przebieg transakcji i jest subiektywną oceną Użytkowników.Użytkownik wystawiający komentarz ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i sformułowania w nim zawarte. Komentarze powinny być rzetelne i odpowiadać stanowi faktycznemu.
 2. Każdy komentarz powinien być wystawiony w kontekście przeprowadzonej transakcji. Zabronione jest wystawianie umówionych przez obie strony komentarzy na podstawie transakcji fikcyjnych.
 3. Komentarze mogą zawierać wyłącznie treści dotyczące opinii na temat Użytkownika w świetle przeprowadzonych transakcji, jego usługi lub produktu.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu, komentarz może zostać usunięty. Kilkukrotne naruszenie Regulaminu w systemie komentarzy może skutkować zablokowaniem Konta Użytkownika.
 5. Komentarze są widoczne dla wszystkich użytkowników Portalu.
 6. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Użytkownika poprzez dodawanie nieprawdziwych komentarzy lub podawanie w komentarzach nieprawdziwych ocen.
 7. Komentarze nie mogą zawierać: a) treści obraźliwych, wulgarnych, treści obscenicznych, treści pornograficznych, treści naruszających normy społeczne lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, b) adresów stron internetowych, c) treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, d) znaków powodujących problemy z wyświetlaniem komentarza na stronie internetowej.
 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy wystawianych przez Użytkowników oraz nie ingeruje w treść komentarzy.
 9. Usunięcie lub edytowanie komentarza może nastąpić w uzasadnionych przypadkach: a) gdy, treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę b) gdy, komentarz narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 1.    Zmiana Regulaminu
 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni nie później niż 7 dni przed dniem ich wejścia w życie w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią zmian, w szczególności poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji lub poprzez umieszczenie widocznego powiadomienia na stronie Portalu. Brak zgłoszenia odmowy wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu przed dniem jej wejścia w życie poczytywany będzie za wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu powinna zostać wysłana na adres kontakt@oshare.pl i oznacza rezygnację z uczestnictwa w Portalu. Wszelkie informacje na temat ochrony prywatności Użytkowników Portalu zawarto w Polityce Prywatności Portalu.

 

 1. Wszelkie zmiany w Portalu, których nie definiuje niniejszy Regulamin mogą zostać wprowadzone bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników. Treści znajdujące się na stronach Portalu mogą być poprawiane, zmieniane oraz usuwane. Użytkownik przed każdorazowym korzystaniem z Portalu powinien zapoznać się ze zmianami dokonanymi w Portalu oraz w Regulaminie.

 

Załącznik nr 1

Towary zakazane na portalu OSHARE

 

 1.       Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie własność intelektualną.
 2.       Przedmiotem najmu nie mogą być przede wszystkim prawa oraz dobra niematerialne – na przykład znak towarowy (prawo ochronne do znaku towarowego).
 3.       Przedmiotem najmu nie może być także gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo w rozumieniu tak zwanych zorganizowanych zespołów składników majątkowych                                    i niemajątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej albo działalności rolniczej.
 4.       Przedmioty zawierające treści pornograficzne w tym dostęp do stron erotycznych/pornograficznych oraz wirtualnej waluty.
 5.       Przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych.
 6.       Niebezpieczne substancje chemiczne oraz materiały wybuchowe i pirotechniczne.
 7.       Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które mogą być stosowane jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany.
 8.       Żywe lub martwe okazy zwierząt, a także ich części lub produkty pochodne, należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
 9.       Produkty podrobione (tzw. podróbki), tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do: pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług.
 10.    Oprogramowanie naruszające licencję producenta oraz przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.
 11.    Dostęp do stron torrentowych oraz konta w bezpłatnych serwisach internetowych. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami.
 12.    Bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail).
 13.    Karty oraz urządzenia będące własnością jakiegokolwiek operatora sieci telefonicznej.
 14.    Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac.
 15.    Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.
 16.    Broń i amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji oraz miotacze gazu.
 17.    Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware.
 18.    Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:

a)   zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy,

b)   oprogramowania, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy,

c)   oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad,

d)   oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody.

 1.    Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione.
 2.    Konta: w bezpłatnych serwisach internetowych, poczty elektronicznej (adresy e-mail), utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont, w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami.
 3.    Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe.
 4.    Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów z wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN.
 5.    Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.
 6.    Kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane
 7.    Tablice rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
 8.    Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
 9.    Imienne bilety wstępu.
 10.    Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej.
 11.    Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do obrotu w Polsce. 
 12.    Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.
 13.    Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
 14.    Ofert pracy: będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki), wymagających wpłaty zaliczki.
 15.    Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier, konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach oraz klucze seryjne do tych gier.
 16.    E-papierosy oraz płyny do nich.
 17.    Zarejestrowane karty SIM.
 18.    Informacje i instrukcje, które nie mają charakteru usługowego, w szczególności: porady dotyczące omijania regulaminów, korzystania z internetowych systemów oferujących profity finansowe.
 19.    Złoto w postaci sztabek i ich kopii, monet, bądź złomu złotniczego oraz srebro w postaci sztabek i ich kopii oraz złomu.
 20.    Dokumenty mające znaczenie prawne, w szczególności stwierdzające tożsamość osoby lub posiadanie przez nią uprawnienia, takie jak dowód osobisty, legitymacja, paszport, prawo jazdy.
 21.    Przedmioty uprawniające do korzystania z usług finansowych, w szczególności karty płatnicze i kredytowe.
 22.    Maszyny mogące służyć do gier hazardowych.

 

Załącznik nr 2

CENNIK ogłoszeń, reklam obowiązuje od 01.07.2019.

 

Rodzaje promocji ogłoszeń:

 1.    Premium OSHARE – promowanie w 6 wierszach na stronie głównej. Wyświetlanie według algorytmu losowego. Czas trwania promowania 7 dni.
 2.    Promo OSHARE – ogłoszenia promowane w sposób graficzny u góry listy przedmiotów w kategoriach i podkategoriach. Rotacja według czasu dodania i czasu trwania promowania ustawionego przez Użytkownika. Czas trwania promowania: 7,14 lub 30 dni.

 

 

 

KATEGORIE

 

Ogłoszenie PROMO OSHARE / 7 dni

Ogłoszenie PROMO OSHARE / 14 dni

Ogłoszenie PROMO OSHARE / 30 dni

Ogłoszenie PREMIUM OSHARE / 7 dni

 

 

BUDOWNICTWO

  

Maszyny budowlane

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Maszyny i sprzęt drogowy

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

 

Narzędzia budowlane

  

Kontenery i ogrodzenia

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Dźwigi, podesty, podnośniki

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Agregaty prądotwórcze 

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Sprzęt budowlany

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Rusztowania

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Szalunki

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Osuszacze powietrza

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Nagrzewnice

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Kompresory

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Inne „sprzęt budowalny”

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Inne Budownictwo

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

BIZNES, PRZEMYSŁ

 

 

Maszyny i urządzenia przemysłowe

   

Maszyny do obróbki metalu

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Maszyny do obróbki blach

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Maszyny do formowania metalu

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Urządzenia spawalnicze

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Maszyny do obróbki drewna

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Farmaceutyczne – chemiczne

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Maszyny poligraficzne

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Pakowanie i przechowywanie

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Maszyny gastronomiczne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Wózki widłowe

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Inne maszyny i urządzenia

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

Narzędzia

 

Elektronarzędzia

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Narzędzia ręczne

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Akcesoria

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Opakowania i pojemniki przemysłowe

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Urządzenia pomiarowe 

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Sprzęt biurowy

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Meble biurowe

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Sprzęt do prezentacji

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Serwery

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Inne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

BIUROWCE, CENTRA LOGISTYCZNE, NIERUCHOMOŚCI

 

Powierzchnie handlowe

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Powierzchnie magazynowe

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Powierzchnie biurowe

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Hale przemysłowe

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Mieszkania i domy

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Apartamenty

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Pokoje

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Garaże

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Inne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

ROLNICTWO, OGRODNICTWO, LEŚNICTWO  

 

Rolnictwo

Uprawa roli

Ciągniki

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Kombajny

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Przyczepy

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Prasy

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Siewniki

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Działki rolne

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Przechowywanie

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Inne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Chów i hodowla zwierząt

Budynki inwentarskie

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Wyposażenie budynków inwentarskich

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Inne

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Opakowania i pojemniki

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

Ogrodnictwo

 

Mikrociągniki, ciągniki jednoosobowe

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Wertykulatory, glebogryzarki

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Kosiarki i kosy

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Inne maszyny ogrodnicze

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Maszyny sadownicze

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Narzędzia i akcesoria

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Ogródki działkowe

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Opakowania i pojemniki 

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Leśnictwo

 

Harvestery i forwardery

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Piły i pilarki

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Przyczepy leśne i żurawie

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Inne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

MOTORYZACJA, TRANSPORT

 

Osobowe

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Ciężarowe i dostawcze

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Autobusy

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Sportowe

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Terenowe

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Limuzyny

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Motocykle i skutery

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Quady i ATV

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Kampery i przyczepy campingowe

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Przyczepy i lawety

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Transport Osobowy 

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Transport Ciężarowy

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Transport Wielkogabarytowy  

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Dźwigi

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Transport Lotniczy

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Inne

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

 

SPRZĘT, USŁUGI MEDYCZNE

 

Wynajem sprzętu medycznego

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Wynajem sprzętu rehabilitacyjnego

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Transport medyczny

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Specjalistyczna opieka medyczna

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Usługi medyczne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Inne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

EVENTY, ŚLUB, WESELE

  

Nagłośnienie

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Podesty sceniczne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Oświetlenie

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Projekcje

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Instrumenty muzyczne, sprzęt estradowy

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Agregaty prądotwórcze

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Sale bankietowe

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Namioty okolicznościowe, hale, tereny plenerowe

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Catering

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Filmowanie i fotografia

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Samochody okolicznościowe

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Food truck

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Roll bary, Candy bary, maszyny mobilne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Place zabaw dla dzieci, dmuchańce

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Jarmarki regionalne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Pozostałe atrakcje okolicznościowe

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Stroje karnawałowe, okolicznościowe

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Oprawa muzyczna eventów

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Filmowanie i fotografia

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Wedding planner, organizacja eventów

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Moda ślubna

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Inne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

DOM, ELEKTRONIKA, RTV, AGD

 

Komputery

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Laptopy

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Tablety

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Konsole do gier

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Kamery i sprzęt fotograficzny

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Drony

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Telewizory

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Odtwarzacze audio i video

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Sprzęt karaoke

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Sprzęt DJ-ski

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Kamery 

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

AGD

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

RTV

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Meble

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Inne

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

 

SKILL SHARING, WIEDZA, ROZWÓJ

 

Szkolenia, kursy

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Warsztaty

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Coaching, doradztwo

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

E-learning

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Korepetycje, pomoc dydaktyczna

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Sale konferencyjne, szkoleniowe

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Inne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

BODY LEASING

 

Usługi IT

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Graficy

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Niania

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Złota rączka

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Opieka domowa

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Korepetytorzy

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Modeling

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Hostessy

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Konferansjerzy, animatorzy

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Kelnerzy

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Barmani

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Iluzjoniści

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Trener personalny

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Copywriting

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Inne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

FASHION

 

Odzież damska

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Odzież męska

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Odzież dziecięca

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Akcesoria

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Inne

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

 

URODA I PIELĘGNICJA

 

Sprzęt specjalistyczny

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Wyposażenie gabinetów i salonów urody

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Akcesoria

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Inne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

MAMA I DZIECKO

 

Wózki

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Foteliki samochodowe, nosidełka

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Bujaki, kołyski, hamaki

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Łóżeczka, kojce

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Krzesełka, stoliki, meble

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Torby, walizki

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Gry i zabawki

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Pojazdy elektryczne

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Sprzęt sportowy

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Odzież i akcesoria dla mamy

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Szkoły rodzenia, doradztwo

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Inne

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

 

SPORT, TURYSTYKA, HOBBY

 

 

Sprzęt fitness 

 

Atlasy

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Orbitreki

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Bieżnie

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Rowery stacjonarne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Pakiety sprzętu fitness

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Ergometry wioślarskie

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Inne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

Sprzęt sportowy

  

Rowery

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Gokarty

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Rolki

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Deskorolki

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Seagwaye

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Sprzęt do nurkowania

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Golf

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Tenis

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Ping pong

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Piłkarzyki

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Jeździectwo

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Narty i snowboard

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Łyżwiarstwo

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Sanki 

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Skutery śnieżne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Inne

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

 

Sprzęt pływający  

 

Jachty

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Łodzie żaglowe 

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Łodzie wiosłowe

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Motorówki

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Skutery wodne

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Kajaki

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Surfingi

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Pontony

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Inne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

Sprzęt latający  

 

Samoloty 

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Śmigłowce

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Wiatrakowce

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Szybowce 

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Motolotnie

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Paralotnie

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

spadochrony 

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Inne

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Sporty ekstremalne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Turystyka

 

 

 

 

 

Kwatery

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Namioty

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Kampery

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Przyczepy campingowe

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Sprzęt campingowy

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Sprzęt wyprawowy

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Bagażniki samochodowe

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

GPS-y

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Nawigacje

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Inne

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

 

Hobby

 

Militaria

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Wędkarstwo

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Majsterkowanie

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Muzyka

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Książki i czasopisma

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Film

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Gry

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Instrumenty

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Kolekcje i sztuka

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Modelarstwo

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Pojazdy RC

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Inne

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

 

DLA ZWIERZĄT

 

Transport zwierząt

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Hotele dla zwierząt

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Opieka nad zwierzętami

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Akcesoria

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Pielęgnacja zwierząt

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Szkolenia, tresura zwierząt

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Inne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

POWIERZCHNIE REKLAMOWE

 

Billboardy

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Ściany

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Ogrodzenia

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Powierzchnie mobilne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Media

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Miejsca publiczne

8,99 zł

12,99 zł

19,99 zł

29,99 zł

 

Działki, tereny prywatne

2,99 zł

3,99 zł

3,99 zł

29,99 zł

 

Inne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

WYNAJEM NA GODZINY

 

Motoryzacja

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Strefa coworking: biura, gabinety

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Sale konferencyjne, szkoleniowe, aule

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Nieruchomości, pokoje

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Tereny prywatne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Studia, sale treningowe

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Sale prób, studia nagrań

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Sprzęt i elektronika

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

Inne

4,99 zł

7,99 zł

11,99 zł

29,99 zł

 

 

POŻYCZ OD SĄSIADA

 

Sprzęt

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Pojazdy, maszyny

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Usługi

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Turystyka, noclegi

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Moda i uroda

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

Inne

2,99 zł

3,99 zł

5,99 zł

29,99 zł

 

 

Regulamin sprzedaży i emisji kampanii reklamowych

OSHARE.pl  z dn. 09.07.2019

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa podstawowe zasady sprzedaży i emisji kampanii reklamowych w portalu www.oshare.pl.

2. Ilekroć w Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć w następujący sposób: 

 

Zleceniobiorca lub OSHARE - OSHARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Płocku, ul. Kobylińskiego 13 lok. 312, 09-400, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000773447, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7743245671, REGON: 382640717.

Zleceniodawca - każda osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, zlecająca lub rezerwująca emisję reklamy.

Strony - łącznie zwani w Regulaminie Zleceniodawca i Zleceniobiorca.

Portal – www.oshare.pl prowadzony przez Zleceniobiorcę.

Zlecenie – umowa pomiędzy Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą, polegająca na przyjęciu przez Zleceniodawcę oferty Zleceniobiorcy, której przedmiotem jest emisja reklamy na warunkach opisanych w Regulaminie.

Reklama lub materiały reklamowe - materiały Zleceniodawcy przesłane Zleceniobiorcy w formatach: jpg, png, gif statyczny (waga do 50 kB), pliki multimedialne, artykuły sponsorowane. Występujące w szczególności jako: informacje, dane, fragmenty utworów, wizerunki osób lub podmiotów trzecich, znaki towarowe albo inne elementy stanowiące przedmiot ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych lub inne konieczne prawa lub zezwolenia wymagane do emisji reklamy i innych działań reklamowych objętych Zleceniem.

Emisja reklamy – publikacja materiałów reklamowych w Serwisie.

Jednostka Rozliczeniowa - opłata za emisję reklamy, na którą składa się następujący model sprzedaży: FF lub flat fee – opłata za określony czas emisji reklamy bazująca na stałym czasie jej wyświetlania, niezależnie od liczby kliknięć i wyświetleń.

Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

 

§2 ZLECENIE REKLAMOWE

1. Każda kampania reklamowa jest realizowana na podstawie pisemnego Zlecenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a także materiały reklamowe niezbędne do realizacji zlecenia (stanowiące jego integralną część) Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć Zleceniobiorcy drogą elektroniczną na adres e-mail: reklama@oshare.pl nie później niż 7 dni przed terminem emisji materiałów.  

 3. Braki formalne w Zleceniu oraz niedotrzymanie terminów dostarczenia podpisanego Zlecenia oraz materiałów reklamowych zgodnie z terminem wskazanym w punkcie 2 §2, zwalniają Zleceniobiorcę z obowiązku jego terminowej realizacji oraz wszelkiej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu. 

4. Zleceniodawca oświadcza, iż jest uprawniony do złożenia Zlecenia, a ponadto, że reklama będąca jego przedmiotem nie będzie sprzeczna z prawem, ani zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w szczególności nie będzie zawierać treści obscenicznych, pornograficznych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami.

5. Ewentualne modyfikacje kampanii reklamowych w trakcie jej trwania mogą być dokonywane w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, wyłącznie na podstawie wniosków wysyłanych droga elektroniczną na adres: reklama@oshare.pl.

6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależne wykonanie zobowiązań wynikających ze Zlecenia emisji reklam, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrola, których nie był on w stanie przewidzieć, w tym w szczególności (choć nie wyłącznie): wybuchu lub groźby wybuchu wojny, aktów terrorystycznych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów działań siły wyższej. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych zdarzeń Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o nim Zleceniodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy emisji.

 

  §3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW

 

 1.    Materiały reklamowe powinny spełniać wymagania techniczne określone przez portal.  
 2.    Wykaz form reklamowych oraz terminów dostarczania materiałów reklamowych zawiera tabela stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3.    Niedostarczenie przez Zleceniodawcę w terminie poprawnie wykonanych materiałów reklamowych jest jednoznaczne z akceptacją przez Zleceniodawcę faktu, iż rozpoczęcie emisji reklamy będzie opóźnione w stosunku do terminów zawartych w Zleceniu. Zleceniobiorca dołoży jednak starań, aby emisja reklam odbyła się zgodnie z terminami zawartymi w Zleceniu emisji reklam.
 4.    Zleceniodawcy nie przysługują wobec Zleceniobiorcy roszczenia z tytułu opóźnienia emisji reklamy, które to opóźnienia spowodowane są nieterminowym dostarczeniem materiałów reklamowych lub dostarczeniem materiałów reklamowych niepoprawnych.
 5.    Zleceniodawcy nie przysługuje prawo żądania od Zleceniobiorcy przedłużenia emisji o czas opóźnienia w przekazaniu materiałów reklamowych.
 6.    Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam. Zleceniodawca zobowiązany jest do zwolnienia Zleceniobiorcy i/lub podmiotów trzecich w imieniu, których dokonuje zakupu powierzchni reklamowej w ramach Oshare i z obowiązku zaspokojenia uzasadnionych roszczeń zgłoszonych przez podmioty trzecie lub których prawa zostały naruszone w związku z emisją reklam i/lub naprawienia ewentualnych szkód z tym związanych, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Zleceniobiorcę w związku z zaspokojeniem roszczeń podmiotów trzecich.
 7.     W przypadku kampanii reklamowej obejmującej publikację tekstów, infografik, zdjęć, haseł, loga czy plików multimedialnych Zleceniobiorca oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tych materiałów oraz że zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnej szkody, którą Oshare miałby ponieść, dokonując ich publikacji.
 8.     Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia, powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, a odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Zleceniobiorcę szkody nie może przekroczyć wynagrodzenia brutto określonego w ramach Zlecenia. Strony wyłączają odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu utraconych korzyści Zleceniodawcy.
 9.     Oshare oświadcza, że w przypadku, gdy przedmiotem Zlecenia jest wysyłka informacji handlowych na zlecenie Zleceniodawców, bazy danych, którymi Zleceniobiorca posługuje się przy wykonaniu Zlecenia, powstały i są prowadzone zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z obowiązującym prawem regulującym ochronę danych osobowych, a także oświadcza, że wysyłane wiadomości nie stanowią niezamówionej informacji handlowej oraz, że dokłada należytej staranności, aby wysyłane wiadomości o charakterze handlowym odbywało się zgodnie z obowiązującymi standardami.

 

 1.    Zmiana kreacji reklamowej po rozpoczęciu kampanii może nastąpić wyłącznie po uprzedniej akceptacji Zleceniobiorcy.
 2.    Zleceniobiorca jest zobowiązany sprawdzić poprawność otrzymanych materiałów reklamowych w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili ich otrzymania w danym dniu roboczym oraz poinformować Zleceniodawcę o ewentualnych błędach zawartych w materiałach reklamowych. W przypadku otrzymania materiałów reklamowych od Zleceniodawcy w innym dniu niż dzień roboczy, czas na sprawdzenie poprawności liczony jest od następnego najbliższego dnia roboczego.

 

§4 PŁATNOŚCI 

 1.    Wartość Zlecenia, forma oraz termin płatności są uzgadniane przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę przed podpisaniem Zlecenia emisji reklamy.
 2.    Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za zamówioną kampanię reklamową jest ustalane na podstawie cennika stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Do wszystkich cen zawartych w cenniku należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 
 3.    W przypadku niedotrzymania terminu płatności wskazanego w zamówieniu Zleceniobiorca ma prawo odmówić realizacji kampanii reklamowej Zleceniodawcy.
 4.    Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmian cennika, z tym zastrzeżeniem, że Zleceniobiorca ma obowiązek poinformowania Zleceniodawców o planowanych zmianach cennika nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.
 5.    Podstawą do wystawienia faktury VAT obciążającej Zleceniodawcę jest Zlecenie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania płatności na rachunku bankowym Zleceniobiorcy. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zleceniobiorcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za czas opóźnienia.
 6.    Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Zleceniodawcy na przesyłanie przez Oshare faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.  Niezapłacenie w terminie należności wynikającej z faktury VAT stanowi podstawę do zaprzestania przez Zleceniobiorcę dalszej realizacji Zlecenia oraz innych Zleceń, których stroną jest Zleceniodawca.

 

§5 REKLAMACJE 

 1.    Zleceniodawca ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Oshare usług świadczonych w ramach Zlecenia w terminie do 14 dni od dnia zakończenia emisji reklamy lub od dnia, w którym jej emisja planowo powinna się zakończyć.
 2.    Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklama@oshare.pl.
 3.    Reklamacje powinny zawierać numer zamówienia, dokładny opis wad, usterek lub nieprawidłowości, miejsce i termin emisji kampanii oraz propozycję rekompensaty. 
 4.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Oshare w terminie 30 dni.  Oshare zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia reklamacji w przypadku, gdy materiały reklamowe zostały dostarczone po terminie. 
 5.    Oshare zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia reklamacji lub niezachowania odpowiedniej formy zgłoszenia reklamacji w skazanej w §5 punkt 2.

 

 §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.07.2019 r.

 2. OSHARE zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania. 

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

Formularz zlecenia

Załącznik nr 2

Specyfikacja i terminy emisji materiałów reklamowych

Strona główna

Wymiar px

Poziom reklamy

Waga

Ilość dni na dostarczenie podpisanego Zlecenia przed emisją

Ilość dni na dostarczenie materiałów  przed emisją

1

Leader billboard

Deskop:1200x236 px  Mobil: 530x217 px

poziom

Format: jpg, png, gif statyczny (waga do 50 kB).

7

4

2

Duble bottom

530x217 px

poziom

Format: jpg, png, gif statyczny (waga do 50 kB).

7

4

3

Bottom

1200x236 px

poziom

Format: jpg, png, gif statyczny (waga do 50 kB).

7

4

4

Categories box

300x600 px

pion

Format: jpg, png, gif statyczny (waga do 50 kB).

7

4

5

Halfpage

300x600 px

pion

Format: jpg, png, gif statyczny (waga do 50 kB).

7

4

6

Top baner

600x190 px

poziom

Format: jpg, png, gif statyczny (waga do 50 kB).

7

4

7

Categories baner

600x190 px

poziom

Format: jpg, png, gif statyczny (waga do 50 kB).

7

4

8

Login box

1200x236 px

poziom

Format: jpg, png, gif statyczny (waga do 50 kB).

7

4

9

Message box

1200x236 px

poziom

Format: jpg, png, gif statyczny (waga do 50 kB).

7

4Załącznik nr 3  - Cennik

Strona główna OSHARE

Czas Emisji

Cena

Leader billboard

1 dzień

120,99 zł

14 dni

1299,99 zł

30 dni

1999,99 zł

Double baner

1 dzień

90,99 zł

14 dni

974,99 zł 

30 dni

1499,99 zł  

Bottom

1 dzień

48,99 zł

14 dni

519,99 zł 

30 dni

799,99 zł 

Categories box

1 dzień

30,99 zł

14 dni

324,99 zł

30 dni

499,99 zł

Podstrona kategorii OSHARE

 

Halfpage

1 dzień

60,99 zł

14 dni

649,99 zł

30 dni

999,99 zł

Top baner

1 dzień

60,99 zł

14 dni

649,99 zł

30 dni

999,99 zł

Categories baner

1 dzień

30,99 zł

14 dni

324,99 zł

30 dni

499,99 zł

Strona logowania na portal

 

 

Login box

1 dzień

30,99 zł

14 dni

324,99 zł

30 dni

499,99 zł

Podstrona „Wyślij wiadomość”

 

 

Message box

1 dzień

24,99 zł

14 dni

259,99 zł

30 dni

399,99 zł

 *Cennik zwiera ceny netto


Compare